Home » ติ่ง by ปริตตา
ติ่ง ปริตตา

ติ่ง

ปริตตา

Published
ISBN :
Paperback
195 pages
Enter the sum

 About the Book 

ติง คือ ชินสวนเลก ๆ ทีไมสำคัญ ไมมีหนาทีจำเพาะ ซึงเปนสวนทีถูกตัดออกจากชินสวนหลักได ดวยความรูสึกนอยเนือตำใจของ คนเปนติง ฉันจึงละทิงทุกอยาง ทังปัญหาและโอกาสทางการงาน และฉันกเลือกประเทศอินเดียเปนสถานลีภัยความบังเอิญและเรืองราวมากมายไดกอเกิดทีนันMoreติ่ง คือ ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ที่ไม่สำคัญ ไม่มีหน้าที่จำเพาะ ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกตัดออกจากชิ้นส่วนหลักได้ ด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของ คนเป็นติ่ง ฉันจึงละทิ้งทุกอย่าง ทั้งปัญหาและโอกาสทางการงาน และฉันก็เลือกประเทศอินเดียเป็นสถานลี้ภัยความบังเอิญและเรื่องราวมากมายได้ก่อเกิดที่นั่น อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ฉันต้องกลับมาหวนคิดถึงคุณค่าอันแท้จริงในตัวเอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ทำให้รู้สึกว่า ตนไม่ได้เป็น ติ่ง แต่เป็น คน ผู้มีความสำคัญ และคุณค่าไม่น้อยไปกว่าคนอื่น ๆ เพราะสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้